پایدار باشید
باعث افتخار کشور هستین شما جوانان با اینکه هزارن کیلومتر دور از خاک میهنم هستم اما صدای ایده شمارو اینجا شنیدم در بین جلسه هیئت مدیره شرکت در نیوکاسل