منم چنین اتفاقی برام افتاد قبض موبایلم در مدت دو روز بعد از دزدیدن ۳۲۰ هزارتومن شده بود بعدم مخابرات میگفت ما شما رو میشناسیم به عنوان مالک . باید پرداخت کنید