ردیابی گوشی

سرویس ردیابی گوشی در همراه اول

سرویس ردیابی گوشی
یکی از سرویس های جدید و انحصاری همراه اول، سرویس ردیابی گوشی می
باشد. مشترکین همراه اول برای ردیابی گوشی مفقود شده خود می توانند از روش های
زیر استفاده کنند:
• ارسال شماره سریال گوشی از طریق شماره گیری کد #۲۱۴۱*۱۱۱ *
• از طریق سامانه جامع پیامکی خدمات همراه اول باارسال ۲۱۴۱ به شماره ۱۱۱

سیستم ردیابی گوشی تا ۱۰ روز پس ازدریافت شماره سریال، به جستجوی گوشی مفقود شده می پردازد و درپایان نتیجه را به اطالع مشترک می رساند. پس از گذشت ۱۰ روز در صورت موفقیت در ردیابی گوشی مبلغ ۳۰۰۰ تومان به حساب مشترک منظور شده و کد رهگیری در اختیار مشترک قرار می گیرد تا مراحل حقوقی را از طریق مراجع ذیربط پیگیری نماید. درصورت عدم موفقیت، هزینه ای از مشترک کسر نشده و مشترک می تواند برای ردیابی مجدد گوشی خود اقدام کند. در هر دوره، شما تنها می‌توانید درخواست ردیابی یک گوشی را ازطریق یک شماره همراه اول اعالم کنید.
شما می توانید، در طول هر دوره ۱۰ روزه با:
• شماره گیری کد #۲۱۴۰*۱۱۱*
• ارسال ۲۱۴۰ به سرشماره ۱۱۱
از وضعیت فعال و غیر فعال بودن سرویس ردیابی و نیز تاریخ اتمام مهلت ردیابی
اطالع پیدا کنید. برای اطالعات بیشتر به سایت همراه اول mci مراجعه کنید